مقالات و کتب

مقالات معتبر بین‌المللی و علمی پژوهشی
Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mohammad Mehdi Arab, Mostafa Aalifar and Mohammad Pessarakli. (2017). Molecular and physiological responses of Iranian Perennial ryegrass as affected by Trinexapac ethyl, Paclobutrazol and Abscisic acid under drought stress. Plant Physiology and Biochemistry. ۱۱۱:۱۲۹e143
Nematollah Etemadi, Mohamad Hoseein Sheikh Mohamadi, Ali Nikbakht, Mohammad Reza Sabzalian, Mohammad Pessarakli. (2015). Influence of trinexapac-ethyl in improving drought resistance of wheatgrass and tall fescue. Acta Physiologiae Plantarum. (۲۰۱۵) ۳۷:۵۳
Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht and Mohammad Pessarakli. (2017). Physiological Responses of two cool-season grass species to Trinexapac-ethyl under Traffic Stress. HortScience. ۵۲(۱):۹۹–۱۰۹.
Mohamad Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mostafa Arab, Mohammad Mahdi Majidi, Mohammad Pessarakli (۲۰۱۷). Antioxidant defence system and physiological responses of Iranian crested wheatgrass (Agropyron cristatum L.) to drought and salinity stress. Acta Physiologiae Plantarum. ۳۹:۲۴۵
Mohamad Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mostafa Arab. (2018). Correlation of Heat and Cold Tolerance in Iranian Tall Fescue Ecotypes with Reactive Oxygen Species Scavenging and Osmotic Adjustment. HortScience. ۵۳(۷):۱۰۶۲–۱۰۶۸.
Mohamad-Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mostafa Farajpour, Mostafa Arab, and Mohammad Mahdi Majidi. (۲۰۱۸). Wheatgrass Germination and Seedling Growth under Osmotic Stress. Agronomy Journal. ۱۱۰:۱–۱۴.
Mohamad-Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mostafa Farajpour, Mostafa Arab, and Mohammad Mahdi Majidi. (۲۰۱۷). Screening and Selection of Twenty Iranian Wheatgrass Genotypes for Tolerance to Salinity Stress during Seed Germination and Seedling Growth Stage. HortScience. ۲(۸):۱۱۲۵–۱۱۳۴.
Mohamad-Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mohammad Mehdi Arab, Mostafa Aalifar, Mostafa Arab. (2018). Physiological and Ascorbate -Glutathione Pathway-related Genes Responses under Drought and Heat Stress in Crested Wheatgrass.  Scientia Horticulturae. ۲۴۲: ۱۹۵–۲۰۶
Mohamad-Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mohammad Akbari, and Mostafa Arab.2018. Antioxidant pathways in Tall Wheatgrass Ecotypes under Heat and Salt stress. Agronomy Journal. Under review
محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت. (۱۳۹۴) اثر ترینگزاپک اتیل و تنش پاخوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک. فستوکای پابلند رقم ربل. مجله علمی پژوهشی علوم باغبانی ایران.
محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت. (۱۳۹۴). تأثير ترينگزاپک اتيل بر صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي چمن فستوکاي پابلند رقم ربل در شرايط قطع آبياري. نشريه علمی پژوهشی توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت. (۱۳۹۴). اثر ترينگزاپکاتيل و تنش پاخوري بر ويژگيهاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک علف گندمي (Agropyron desertorum L). نشريه علمی پژوهشی توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت. (۱۳۹۵). بررسی اثر ترینگزاپک­اتیل بر افزایش مقاومت به تنش خشکی در چمن علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum). مجله علمی پژوهشی علوم باغبانی ایران
محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی (۱۳۹۳) اثر ترینگزاپک­اتیل، پاکلوبوترازول و اسید آبسیزیک بر میزان رشد، خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیک چمن زویسیا (Zoysias matrella (L.) Merr). مجله علمی پژوهشی علوم و فنون باغبانی ایران.
محمد حسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت. (۱۳۹۲). بررسی اثر ترینگزاپک­اتیل بر مقاومت به خشکی علف گندمی و فستوکای پابلند در شرایط قطع آبیاری. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
محمد حسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی. (۱۳۹۶). مطالعه واکنش های بيوشيميايي چمانواش بلند و لولیوم دائمی نسبت به تنش خشکي. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
محمد حسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی. (۱۳۹۶). بررسی برخی پاسخ هاي آنتی اکسیدانی دو چمن فصل سرد در شرایط تنش شوری. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
محمد حسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی. (۱۳۹۶). بررسی برخی شاخص های رشد و نمو دو گونه چمن فصل سرد تحت تنش خشکی. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانکتاب
ترجمه کتاب Water Stress in Plants
ترجمه کتاب Water Stress in Plants | انتشارات سازمان اتکا